ក្រុមប្រតិបត្តិការរបស់យើង

លោក សេង ចាន់ធឿន
នាយក ប្រតិបត្តិ

H/P:077 333 629 
Email: tseng@sbiroyal.com

លោក សៀង សុខរិទ្ធ
ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P: 077 333 998 
Email: ssieng@sbiroyal.com

អ្នកស្រី ម៉ែន វរលក្ខណ៍
ជំនួយការអនុប្រធានហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម

H/P: 
Email: vmen@sbiroyal.com

លោក លាង តារា
ប្រធានភ្នាក់ងារមូលបត្រ

H/P: 077 333 631
Email:dleang@sbiroyal.com

អ្នកស្រី គូ សុភារី
ប្រធានផ្នែកច្បាប់និងអនុលោមភាព
លោក វុទ្ធី បញ្ញាវិទ្ធ
ជំនួយការអនុប្រធានហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម