ទំនាក់ទំនង​ផ្ទាល់

លោក លាងតារា ,ប្រធានភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ
អុីមែល: dleang@sbiroyal.com
អ្នកស្រី សូវ គា ,ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ
អុីមែល: ksov@sbiroyal.com
អ្នកស្រី Sasaki Natsuko, ទីប្រឹក្សា-ផ្នែកធុរកិច្ចជប៉ុន
អុីមែល: nsasaki@sbiroyal.com
លោក លក្ខិណៃ ធុន្នី, ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ
អុីមែល: tleakhenai@sbiroyal.com

លោកអ្នកអាចទាក់ទង់មកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ brokerage@sbiroyal.com​ ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖+៨៥៥ ២៣ ៩៩៩ ៥៩៥