សិក្ខារសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ អំពីការអភិវឌ្ឍនៃទីផ្សារមូលបត្របំណុលនៅកម្ពុជា របស់ស្ថាបណ្ណ Credit Guarantee and Investment Facility (“CGIF”)

Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (“CGIF”) is pleased to invite you to our webinar CGIF as a Guarantor for The Public Bond and Private Placement Market Development in Cambodia where we will: Discuss the latest development and prospects of the Cambodian Corporate Bond Markets Identify hurdles encountered […]

ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីឃ្យួរឹធី បានទទួលជ័យលាភី “ASIAMONEY best securities houses awards” នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រយៈពេលបួនឆ្នាំជាប់ៗគ្នា

ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីឃ្យួរឹធី បានទទួលជ័យលាភី “ASIAMONEY best securities houses awards” នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រយៈពេលបួនឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។ សូមមើល ជ័យលាភីរបស់ក្រុមហ៊ុន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ស៊ីឃ្យួរឹធី ដែលបានឈ្នះសម្រាប់បួនឆ្នាំជាប់ៗគ្នា៖ ថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ថ្ងៃ សុក្រ ទី២៨ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ថ្ងៃ សុក្រ ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ថ្ងៃពុធ ទី ៣០ ខែ […]